Serwis specjalistycznej kancelarii adwokacko-lekarskiej poświęcony problemowi dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne

DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE

PRZY SETKACH SPRAW

DOKTORZY NAUK

MEDYCZNYCH I PRAWNYCH

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

ADWOKATÓW I LEKARZY

ZADZWOŃ DO NAS

+48 501 765 455

 

Publikacje

  1. Komisje bioetyczne jako instytucjonalna forma kontroli eksperymentu medycznego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej, Wydawnictwo UG, 2015
  2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta hospitalizowanego„, Psychiatria po dyplomie, tom 12, nr 01, luty 2015.
  3. Wybrane problemy tzw. cywilnych procesów medycznych – cz. II„, Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 34, maj 2014
  4. Szkoda na osobie – odszkodowaniach i zadośćuczynieniu w kontekście błędów lekarskich oraz wypadków komunikacyjnych„, Gazeta Kuracjusza, nr 107/108, 2014
  5. Badanie pacjentów znajdujących się pod wpływem alkoholu„, Medical Tribune, nr 11, 2014
  6. Kiedy lekarz ocenia innego lekarza – o niezrozumieniu przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej„, Medical Maestro, vol. V, 2014
  7. Przestrogi dla szpitali w dochodzeni roszczeń za nadwykonania – dlaczego niektóre szpitale przegrywają procesu przeciwko NFZ?„, Medical Maestro Magazine, vol 3, 2014
  8. Odpowiedzialność cywilna szpitala i lekarzy za powikłania okołoporodowe przy braku współpracy rodzącej„, Medical Maestro Magazine, vol 2, 2014
  9. Potajemne nagrywanie rozmów„, Medical Maestro Magazine, vol 2, 2014
  10. Wybrane problemy tzw. cywilnych procesów medycznych„, Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 33, luty 2014
  11. Poprosić o sakrament„, Rzeczpospolita, dodatek Rzecz o Prawie, wydanie z dnia 22 stycznia 2014
  12. Bezpieczny seks dobrem osobistym„, Rzeczpospolita, dodatek Rzecz o Prawie, wydanie z dnia 11 grudnia 2013
  13. Problematyka kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w orzecznictwie sądów administracyjnych„, Sądowa Kontrola Administracji w Sprawach Gospodarczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013
  14. Prawo do opieki duszpasterskiej w praktyce„, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 19, 2013
  15. Błąd medyczny w kontekście stosowania przymusu bezpośredniego„, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 17, 2013
  16. Tajemnica konkursowych ofert„, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 18, 2013
  17. Zakażenie endogenne – prawidłowość diagnostyki a odpowiedzialność szpitala„, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 18, 2013
  18. Postępowanie w przypadku przemocy ze strony pacjentów – ochrona prawnokarna„, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 16, 2013
  19. Tajemnica lekarska – wybrane aspekty praktyczno-prawne„, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 11, 2013
  20. Zasady wnoszenia opłat na rzecz komisji bioetycznych w wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych„, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3, 2012
  21. Konsekwencje prawne w przypadku odmowy wypisania recepty na lek refundowany”, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 1, 2012,
  22. Koniec kontraktów spółek cywilnych z Narodowym Funduszem Zdrowia – dlaczego warto wybrać spółkę partnerską i na co zwracać uwagę?”, Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 2, 2012,
  23. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 17 grudnia 2010 r., IV Ca 473/101„, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4, 2011
  24. Zakres ustawowego umocowania aplikanta adwokackiego – zagadnienie podpisywania pism procesowych”, Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 25, grudzień 2011
  25. Sędzia też człowiek”, Rzeczpospolita, wydanie z dnia 19 grudnia 2011
  26. Łóżka lepsze i gorsze. Standardy zakwaterowania i wyżywienia w SPZOZ w ujęciu komercyjno-prawnym„, Menedżer Zdrowia 8/2011
  27. Inwestor nie płaci za plan”, Rzeczpospolita, wydanie z dnia 25 sierpnia 2011
  28. Wylewanie z kąpielą. Exodus badań klinicznych z Polski”, Menedżer Zdrowia, nr 7/2011
  29. Partycypacja finansowa inwestorów prywatnych w kształtowaniu ładu przestrzennego gminy”, C.H. Beck Nieruchomości, czerwiec 2011
  30. Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki świadczeń około-medycznych”, Prawo i Medycyna, 4/2011
  31. Status prawny członków zespołów badawczych w badaniach klinicznych produktów leczniczych w aspekcie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody”, Prawo i Medycyna, nr 3/2011
  32. Financing of participation and conducting medical experiments in the view of research ethics committees„, Polish Journal of Social Science, vol. V, no. 1, 2010
  33. O zasadach odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych”, publikacja na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (www.gcppl.org.pl)
  34. Uwagi krytyczne do projektu założeń do ustawy Prawo Badań Klinicznych”, uwagi opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia na jego stronach internetowych (www.mz.gov.pl)
  35. Zasady wnoszenia opłat na rzecz komisji bioetycznych w wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych”, publikacja na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (www.gcppl.org.pl)
  36. United Nations’ reform on the treshhold of XXI century – who needs UN today?”, Ordo et Iustitia, Wybrane problemy praw człowieka, Zeszyty naukowe Forum Badań ONZ (słowo wstępne: J. Zajadło, red. T. Widłak), vol. 1 (2005), Gdańsk 2005
 

ZESPÓŁ ADWOKACKO-LEKARSKI

USŁUGI MEDYCZNO-PRAWNE

KONTAKT