Publikacje

 1. Komisje bioetyczne jako instytucjonalna forma kontroli eksperymentu medycznego – uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej, Wydawnictwo UG, 2015
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta hospitalizowanego
  Psychiatria po dyplomie, tom 12, nr 01, luty 2015.
 3. Wybrane problemy tzw. cywilnych procesów medycznych – cz. II
  Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 34, maj 2014
 4. Szkoda na osobie – odszkodowaniach i zadośćuczynieniu w kontekście błędów lekarskich oraz wypadków komunikacyjnych
  Gazeta Kuracjusza, nr 107/108, 2014
 5. Badanie pacjentów znajdujących się pod wpływem alkoholu
  Medical Tribune, nr 11, 2014
 6. Kiedy lekarz ocenia innego lekarza – o niezrozumieniu przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej
  Medical Maestro, vol. V, 2014
 7. Przestrogi dla szpitali w dochodzeni roszczeń za nadwykonania – dlaczego niektóre szpitale przegrywają procesu przeciwko NFZ?
  Medical Maestro Magazine, vol 3, 2014
 8. Odpowiedzialność cywilna szpitala i lekarzy za powikłania okołoporodowe przy braku współpracy rodzącej
  Medical Maestro Magazine, vol 2, 2014
 9. Potajemne nagrywanie rozmów
  Medical Maestro Magazine, vol 2, 2014
 10. Wybrane problemy tzw. cywilnych procesów medycznych
  Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 33, luty 2014
 11. Poprosić o sakrament
  Rzeczpospolita, dodatek Rzecz o Prawie, wydanie z dnia 22 stycznia 2014
 12. Bezpieczny seks dobrem osobistym
  Rzeczpospolita, dodatek Rzecz o Prawie, wydanie z dnia 11 grudnia 2013
 13. Problematyka kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w orzecznictwie sądów administracyjnych
  Sądowa Kontrola Administracji w Sprawach Gospodarczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013
 14. Prawo do opieki duszpasterskiej w praktyce
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 19, 2013
 15. Błąd medyczny w kontekście stosowania przymusu bezpośredniego
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 17, 2013
 16. Tajemnica konkursowych ofert
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 18, 2013
 17. Zakażenie endogenne – prawidłowość diagnostyki a odpowiedzialność szpitala
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 18, 2013
 18. Postępowanie w przypadku przemocy ze strony pacjentów – ochrona prawnokarna
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 16, 2013
 19. Tajemnica lekarska – wybrane aspekty praktyczno-prawne
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 11, 2013
 20. Zasady wnoszenia opłat na rzecz komisji bioetycznych w wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych
  Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3, 2012
 21. Konsekwencje prawne w przypadku odmowy wypisania recepty na lek refundowany
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 1, 2012,
 22. Koniec kontraktów spółek cywilnych z Narodowym Funduszem Zdrowia – dlaczego warto wybrać spółkę partnerską i na co zwracać uwagę?
  Działalność Lecznicza w Praktyce, nr 2, 2012,
 23. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 17 grudnia 2010 r., IV Ca 473/101
  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4, 2011
 24. Zakres ustawowego umocowania aplikanta adwokackiego – zagadnienie podpisywania pism procesowych
  Gdański Kwartalnik Adwokacki, nr 25, grudzień 2011
 25. Sędzia też człowiek
  Rzeczpospolita, wydanie z dnia 19 grudnia 2011
 26. Łóżka lepsze i gorsze. Standardy zakwaterowania i wyżywienia w SPZOZ w ujęciu komercyjno-prawnym
  Menedżer Zdrowia 8/2011
 27. Inwestor nie płaci za plan
  Rzeczpospolita, wydanie z dnia 25 sierpnia 2011
 28. Wylewanie z kąpielą. Exodus badań klinicznych z Polski
  Menedżer Zdrowia, nr 7/2011
 29. Partycypacja finansowa inwestorów prywatnych w kształtowaniu ładu przestrzennego gminy
  C.H. Beck Nieruchomości, czerwiec 2011
 30. Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki świadczeń około-medycznych
  Prawo i Medycyna, 4/2011
 31. Status prawny członków zespołów badawczych w badaniach klinicznych produktów leczniczych w aspekcie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody
  Prawo i Medycyna, nr 3/2011
 32. Financing of participation and conducting medical experiments in the view of research ethics committees
  Polish Journal of Social Science, vol. V, no. 1, 2010
 33. O zasadach odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych
  publikacja na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (www.gcppl.org.pl)
 34. Uwagi krytyczne do projektu założeń do ustawy Prawo Badań Klinicznych
  uwagi opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia na jego stronach internetowych (www.mz.gov.pl)
 35. Zasady wnoszenia opłat na rzecz komisji bioetycznych w wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych
  publikacja na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (www.gcppl.org.pl)
 36. United Nations’ reform on the treshhold of XXI century – who needs UN today?
  Ordo et Iustitia, Wybrane problemy praw człowieka, Zeszyty naukowe Forum Badań ONZ (słowo wstępne: J. Zajadło, red. T. Widłak), vol. 1 (2005), Gdańsk 2005